1 JOHN

The apostle John writes to encourage the children of God to grow into maturity.